pre Loader

Nasi samorzecznicy ekspertami w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

15 lutego wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazywana „Ustawą Kamilka” upamiętniającą ośmioletniego chłopca, który zmarł w wyniku stosowania wobec niego przemocy domowej. Celem wprowadzanych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony dzieci oraz wprowadzenie skuteczniejszych mechanizmów reagowania na przypadki przemocy i zaniedbania. Ważnym elementem ustawy jest także poprawa systemu reprezentacji prawnej dzieci w procesach sądowych, zarówno karnych, jak i cywilnych.

W działaniach związanych z ostatnim z wymienionych zagadnień szczególna rola przypadła samorzecznikom reprezentującym naszą Fundację. Magdalena Pawlak i Piotr Bartoszewicz weszli w skład, powołanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Zespołu ds. przygotowania założeń, opinii i wytycznych na potrzeby prac legislacyjnych związanych z wdrożeniem przepisów kpk i kpc zapewniających odpowiednie warunki przesłuchania pokrzywdzonych i świadków będących osobami małoletnimi lub ze szczególnymi potrzebami oraz pokrzywdzonych.

Wspomniany zespół został stworzony w celu przygotowania rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji procedury karnej i cywilnej związanej z przesłuchaniem dzieci i osób ze szczególnymi potrzebami. Samorzeczniczą oraz ekspercką rolą Magdy i Piotra było zwrócenie uwagi na odmienny rozwój i zróżnicowane potrzeby osób rozwijających się w spektrum autyzmu – dzieci, młodzieży i dorosłych, których zrozumienie oraz zaspokojenie jest niezbędne do prawidłowego nawiązania kontaktu i komunikacji, będących podstawą w procesie przesłuchania. Sygnalizowane podczas konsultacji oraz spotkań online uwagi i spostrzeżenia naszych samorzeczników spotkały się z uznaniem oraz pozytywnym odbiorem ze strony członków Zespołu – ekspertów na co dzień zajmujących się prawem (m.in. Rzeczniczki Praw Dziecka mec. Moniki Horny-Cieślak), przedstawicieli organizacji pozarządowych (m.in. Nastoletniego Azylu) oraz międzynarodowych (m.in. Save the Children, UNICEF, UNHCR).

Większość z sugerowanych rozwiązań została uwzględniona przez prawodawców w przygotowanych rozporządzeniach. Tym samym kolejny raz mieliśmy realny wpływ na decyzje oraz zmiany podejmowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w myśl zasady “nic o nas bez nas”.