pre Loader

Patronat


Informacje dla podmiotów ubiegających się o patronat Fundacji Autism Team:

 

 

§ 1. Informacje ogólne:
 1. Patronat Fundacji Autism Team jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia (np. kongresu, konferencji, spotkania, konkursu, koncertu, festiwalu lub innego wydarzenia, produkcji filmowej i audiowizualnej, publikacji) istotnego dla środowiska osób w spektrum autyzmu i ich rodzin oraz wspierającego misję statutową Fundacji Autism Team.
 2. Fundacja Autism Team przedsięwzięciom objętym swoim patronatem zapewnia umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na swojej stronie internetowej (w szczególności w dziale: Patronaty) oraz na profilach w social mediach.

 

§ 2. Zasady przyznawania patronatu:
 1. Wnioskodawca może ubiegać się o patronat Fundacji Autism Team dla przedsięwzięć o skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej.
 2. W przypadku wydarzeń cyklicznych decyzja o przyznaniu patronatu podejmowana jest odrębnie dla każdej edycji.
 3. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub merytorycznego dla Wnioskodawcy i Organizatorów. Decyzje w zakresie współpracy na polu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym ustalane są odrębnie na drodze indywidualnego porozumienia między Fundacją Autism Team a Organizatorem.
 4. Wypełniony formularz wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem Fundacji Autism Team należy składać wyłącznie drogą mailową na adres koordynatora ds. współpracy i promocji – m.pawlak@autismteam.edu.pl nie później niż na 45 dni przed planowaną datą rozpoczęcia przedsięwzięcia (w przypadku konkursów za datę rozpoczęcia uznawana jest data opublikowania/rozesłania regulaminu konkursu).
 5. W przypadku konkursów/wydarzeń do wiadomości powinien zostać dołączony odpowiednio regulamin lub program wydarzenia.
 6. W przypadku publikacji (książka, płyta, film ect.) w treści wiadomości lub jak załącznik powinny zostać dołączone informacje o twórcach (autor/autorzy, ilustrator/ilustratorzy, autorzy zdjęć, autorzy scenariusza ect.), streszczenie lub opis (w przypadku książek także spis treści) oraz recenzja wydawnicza.
  Mile widziane będą również fragmenty publikacji.
 7. W uzasadnionych sytuacjach Fundacja Autism Team przed podjęciem decyzji o przyznaniu patronatu może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji związanych z przedsięwzięciem.
 8. O objęciu lub odmowie objęcia przedsięwzięcia patronatem Fundacji Autism Team Organizator zostanie zawiadomiony drogą elektroniczną nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 9. Decyzja Fundacji Autism Team o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
 10. Fundacja Autism Team zastrzega sobie możliwość wykorzystania w swojej działalności (np. w celach edukacyjnych) wybranych materiałów dotyczących przedsięwzięcia nad którym objęła patronat.

 

§ 3. Zobowiązania Organizatora wynikające z tytułu przyznania patronatu:
 1. W przypadku otrzymania patronatu Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu Fundacji Autism Team na wszelkich drukach oraz materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych dotyczących przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji Wizualnej. Projekty w/w druków i materiałów promocyjnych przed ich ostateczną realizacją powinny zostać skonsultowane i zyskać akceptację wyznaczonego przedstawiciela Fundacji Autism Team. Konsultacji należy dokonać drogą elektroniczną na adres: artegracja@autismteam.pl
 2. Informacja o patronacie Fundacji Autism Team powinna zostać uwzględniona również w przekazach dotyczących przedsięwzięcia skierowanych do mediów.
 3. Organizator jest zobowiązany do nieodpłatnego przekazania wybranych materiałów związanych z realizacją przedsięwzięcia w zakresie i terminie ustalonym indywidualnie z przedstawicielem Fundacji Autism Team.
 4. Organizator jest zobowiązany do bieżącego informowania Fundacji Autism Team z zakresie pozyskania kolejnych patronatów dla realizowanego przedsięwzięcia.
 5. Organizator zobowiązuje się, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie będzie prowadził żadnych działań o charakterze promocji produktów, usług, firm, partii politycznych i innych organizacji, w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich przez Fundację Autism Team.
 6. W przypadku wydarzeń objętych patronatem Fundacji Autism Team, na które obowiązują wcześniejsze zapisy, wejściówki lub bilety, Organizator zobowiązany jest do zarezerwowania miejsc lub doręczenia do Fundacji zaproszeń (liczba miejsc przeznaczonych dla Fundacji Autism Team zostaje ustalona indywidualnie między Organizatorem a Fundacją).
 7. Organizator może przesłać dodatkowe informacje w celu pełniejszego przybliżenia przedsięwzięcia obserwatorom social mediów Fundacji Autism Team w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia przedsięwzięcia. W/w informacje powinny być przesłane w formie elektronicznej na adres koordynatora ds. współpracy i promocji – m.pawlak@autismteam.edu.pl

Wymogi dotyczące tekstu: objętość od 1000 do 2000 znaków (ze spacjami), zredagowany w formacie .doc, w odrębnych załącznikach do 5 plików graficznych w formacie .jpg lub .png.

 1. Organizator/wnioskodawca zobowiązuje się przesłać sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia w terminie do 30 dni od dnia zakończenia lub zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem.

 

§ 4. Wycofanie patronatu
 1. W wyjątkowych sytuacjach Fundacja Autism Team może cofnąć decyzję o przyznaniu patronatu. O decyzji Organizator zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zarządu Fundacji.
 2. Wycofanie patronatu wiąże się z obowiązkiem niezwłocznego zaprzestania przez Organizatora korzystania z logotypów Fundacji Autism Team oraz ich usunięcia ze wszystkich materiałów związanych z przedsięwzięciem; a także zaprzestania rozpowszechniania informacji o objęciu patronatem tego przedsięwzięcia.

 

Formularz wniosku o patronat


Pobierz formularz wniosku o patronat Fundacji Autism Team: