pre Loader

Klauzula RODO


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Autism Team dalej zwana Fundacją, z siedzibą w Łodzi (91-303) przy ulicy Zgierskiej 110/120/121. 

 

Z naszym inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: info@autismteam.edu.pl
z dopiskiem w temacie wiadomości “Dane osobowe”. 

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku z: 

 • zawarciem przez Państwo umowy i wykonywaniem jej,
 • korzystaniem przez Państwa z pomocy Fundacji w jednym z prowadzonych przez nią projektów lub jeśli są Państwo opiekunami prawnymi osoby, która korzysta z pomocy Fundacji,
 • pomocą rzeczową lub finansową udzielaną Fundacji,
 • współpracą.

 

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach: 

 1. zawarcia i realizacji umowy
 2. udzielania przez Fundację pomocy
 3. dokumentowania darowanych Fundacji środków
 4.  prowadzenia działalności statutowej przez Fundację
 5. dokumentowania działań Fundacji, w tym tworzenia ulotek, zamieszczania zdjęć na stronie internetowej i w serwisie internetowym
 6. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji
 8. archiwizacji
 9. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 10. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

  Dodatkowo, jeśli tak wynika ze zgód jakie od Państwa pozyskaliśmy lub pozyskamy w przyszłości, Państwa dane mogą być wykorzystywane do:

 11. prowadzenia działań promujących Fundację, w tym poprzez wykorzystanie Państwa wizerunku 

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych to: 

 1. udzielona zgoda
 2. działania prowadzone w interesie publicznym
 3. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także realizowania statusu Fundacji
 5. niezbędność do zrealizowania działań niezbędnych do udzielenia Państwu skutecznej pomocy w zakresie objętym celami Fundacji
 6. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski 

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

 1. procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez Państwa działaniami
 2. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 3. podmiotom kontrolnym i nadzorczym 

 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że bezpośrednio wynika to z zawartej umowy. 

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. W większości przypadków, okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, do 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego. 

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: 

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych. 

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.


Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować
(wraz z dopiskiem w temacie wiadomości: “DANE OSOBOWE”) na adres Administratora: