Statut

Wypis ze statutu Fundacji Autism Team

„(…) Celami Fundacji są:

 1. wzmacnianie samostanowienia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami, w roli „Self-Adwokatów” (Self-Advocacy, Samorzeczników);
 2. podnoszenie świadomości społecznej oraz poprawa jakości życia osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom;
 3. zapewnianie oraz wdrażanie szeroko pojętej inkluzji społecznej dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami;
 4. organizowanie wsparcia osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom;
 5. organizowanie wsparcia placówkom wychowawczym i opiekuńczo-wychowawczym;
 6. organizowanie wsparcia oraz udzielanie pomocy w kształceniu osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami;
 7. ochrona i promocja zdrowia, docelowo obejmująca prowadzenie poradni zdrowia, praktyki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej, prowadzenie działalności leczniczej, terapii specjalistycznej oraz ośrodków rehabilitacji;
 8. promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami – pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 9. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, głównie wśród osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu oraz z innymi niepełnosprawnościami;
 10. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych tych osób, głównie osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom;
 11. niesienie pomocy osobom posiadającym zaburzenia i choroby rzadkie, a szczególnie osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom;
 12. niesienie pomocy oraz organizowanie wsparcia osobom nieujętym w systemie orzeczniczym, w szczególności osobom z całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom i opiekunom;
 13. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, charytatywnym, naukowym i wolontariacie – w szczególności odnoszących się do zaburzeń rozwoju;
 14. organizowanie i prowadzenie form aktywnego wypoczynku dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
 15. podejmowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi szkolnictwa i dostosowaniu edukacji do potrzeb osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju;
 16. utworzenie i prowadzenie ośrodka dla osób dorosłych z w/w zaburzeniami, zapewniającego możliwość stałego pobytu lub pobytu czasowego. (…)”